วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION220636

ทัวร์เอเชีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ล่องเรือสําราญ 4 วัน (WCN)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, นมสัการวดัเจา้แม่กวนอิม, ชม อาคารรัฐสภาเก่า, เมอร์ไลออน, ชมน้ำพุแห่งความั่งคั่ง,ชมเมืองจอร์จทาวน์ผานชมป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียส์งครามโลกคร้ังที่1
  • สิงคโปร์, ลงเรือ Spectrum of the Seas, ปีนัง(มาเลเซีย), ชมเมือง, ล่องเรือ Spectrum of the Sease
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65
 Thai Airways
เริ่มต้น
29,900